آگهی مناقصه عمومی ساخت کاتالیست واحد 700 پتروشیمی بوعلی سینا – نوبت دوم

01:008330

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد ساخت کاتالیست واحد 700 معادل کاتالیست HLD-001 مجتمع خود را واقع در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت 4، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه (الف، ب، ج) و ارزیابی کیفی، ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 15/321/709/000 ریال (پانزده میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون و هفتصد و نه هزار) ریال بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی در وجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.

4- زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه: زمان بازگشایی یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.

5- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

لینک کوتاه
https://ifadnews.ir/?p=3335

42 نوشته

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند